கா சிவா

கடத்தல் – கா.சிவா கவிதை

நலுங்காத சிறு தீபம் போலும்
நனுங்காத  சிறு மலைச்சுனை போலும்
இளவெந்தண்மையுடன்
நிதமும்
நினைவிலெழுகிறது
எங்களின் அந்நாள்

தினங்களைக் கொண்டு
தொடுக்கப்பட்ட
வெளிவட்ட சாலையையென
வருடத்தைக்  கடக்கையில் ,
எதிர்ப்படும் அந்நாளை ..
அகம்விரிய நான்
எதிர்கொள்ளும்போது..
மைல்கற்களில் ஒன்றென அதைக் கடந்து
நோக்கில்லா விழியால் எனை வினவுகிறாள் ..
என்னான்ற இப்ப

​​பயன்படாதவை – கா.சிவா கவிதை

சில நாட்களுக்குமுன்
பூத்து மணத்த மலர்கள்
சருகுக் குப்பையாக
பரவியுள்ளது சாலையோரம், இன்று

நேற்றிரவு
கவர்ந்த வண்ணத்துடனும்
சுவைக்கத் தூண்டிய
வாசத்துடனுமிருந்த
தீஞ்சுவை உணவு
நொதித்து வழிந்துகொண்டிருக்கிறது
குப்பை வண்டியில் இப்போது

முன்பு, பேரொளி பொலியும்
அருங்கனவுகள் பொதிந்திருந்த காதலும் அன்பும்
நிராகரிக்கப்பட்டு ,
விரவியுள்ளது வீதியெங்கும்
வஞ்சமும் வெறுப்புமாய்

கா. சிவா கவிதை- சொல்லற்ற மொழி

கா. சிவா

பூத்துக் குலுங்கும் மரத்தை
குறிக்கும்போது
காய்த்துத் தொங்குவதை
எண்ணிக் கொள்கிறாள்

நறுந்தேன் மலரை உரைக்கையில்
காகிதப் பூக்களை
கைக்கொள்கிறாள்

மரியானா டிரின்ஞ்சை விளக்கும்போது
டீதிஸ் கடலை கற்பனைக்கிறாள்

சொல்ல விழைவதின்
சிறு பகுதியை
உறிஞ்சிக் கொள்கின்றன
கடத்தற் கூலியாக,
சொற்கள்

அறிவதெப்படி,
சொற்களின் துணையின்றி
கச்சிதமாக உணர்த்தும்
மலர்களின் மொழியை.