பிறைநுதல்

அச்சாணி – பிறைநுதல் கவிதை

பிறைநுதல்

இயல்பானதொரு தேவைக்கு
இரண்டாயிரம் தேவை.
செலவுகள் எல்லாம்
கழிந்தபின் கொள்ளலாமென்றே
கழிந்த மாதங்கள் பல.
ஆயினும்
செலவுகள் மொத்தமும்
தீர்க்கத் தேவை மாதந்தோறும்
இன்னும் இரண்டாயிரம்.
வெளியில் சொல்ல
வெட்கம் கொண்டு
வெறுமனே கழியும்
திங்கள்கள்.
ஓய்ந்த இரவின்
ஒரு பொழுதில் திறந்த
மனைவியின் மனதிலிருந்தது
சில நூறுகளின் தேவை
சில வருடங்களாய்.
எனக்காகச் சில மாதங்களும்
பிள்ளைகளுக்காக
பல மாதங்களுமாய்
தள்ளிப் போன தேவை
தனித்தேயிருக்கிறது
இன்னும்
எங்களிடமிருந்து.