பெருந்தேவி

கோஷ இடையீடு

பெருந்தேவி

தோற்றாலும்
முயற்சிப்போம்
மட்டையாகிக்
குப்புற விழும்வரை
மண்ணுக்கு உரமாகட்டும்
நம்
சப்பை மூக்குகள்

 

கூர்ந்து வாசித்தல்

பெருந்தேவி

சில வண்ணத்திப்பூச்சிகள்
ஹோஸ் பைப்களில்
பூக்களிலிருந்து
தேனைக் குடிக்கின்றன
வண்ணங்களைப் பார்க்கையில்
இதைத்
தவறவிடக்கூடாது