சுசித்ரா மாரன்

கைவிடப்பட்ட வீடு – சுசித்ரா மாரன் கவிதை

கால எறும்புகள்
ஊர்தலில்
கரைந்து கொண்டிருக்கிறது
கைவிடப்பட்ட வீடு

காணாமல் போகுமுன் 
யாரிடமாவது
பகிர்ந்து விடவேண்டும்
துருவேறிக் கொண்டிருக்கும்
சில ஞாபகங்களை

கவனமீர்த்தலுக்கென்றே சப்திக்கப்பட்ட
கம்பிக் கதவின் ஒலிக்குறிப்பு
பதின்மத்தின் இசையானதை

விசிறியெறியப்பட்ட சோற்றுத்தட்டின் 
விளிம்பு வெட்டிய பிறை வடுவின்
பின்னிருந்த வன்மத்தை

பகிர்ந்து விட வேண்டும் 
கால எறும்புகள் நினைவுகளில்
ஊரும் முன்

எப்போதேனும்
எச்சமிட்டுச் செல்லும்
அயலூர்ப்பறவைக்கும்
வீட்டின் நினைவெச்சங்களின்
மொழி புரியவில்லை

அன்றைய குழந்தை
வீட்டின் மேனியெங்கும்
கரிக்கோடிழுத்த
அம்மா அப்பா
சினை ஆடு
பஞ்சாரக்
கோழிகளென
குடும்பத்துடன்
வாழும்
குச்சுவீடு மட்டும்
பகலில் எரியும் விளக்காக
அரற்றுகிறது கைவிடப்பட்ட
வீட்டின் பகிரமுடியா துயரத்தை