ஒளிப்படம்

நம்பிக்கை

dawn

நம்பிக்கை: இருளிலிருந்து ஒளியை நோக்கி உயர்ந்து செல்லும் பாதை

நண்பர்களுக்கு பதாகையின் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்.

ஒளிப்படம் – விக்டர் லிங்கன்