டபிள்யூ. எஸ். மெர்வின்

ஊடல் – டபிள்யூ. எஸ். மெர்வின்

டபிள்யூ. எஸ். மெர்வின் 

நீ இல்லாமை என்னைத் துளைத்துச் சென்றிருக்கிறது,
நூலொன்று ஊசியைத் துளைத்துச் செல்வது போல்.
நான் எது செய்தாலும் அதன் வண்ணம் கோர்த்திருக்கிறது.

oOo

(This is an unauthorised translation of the poem, ‘Separation,’ originally written in English by W.S. Merwin. The Tamil translation is intended for educational, non-commercial display at this particular webpage only)