ஜூலை 10, 2017

பதாகை ஜூலை 10, 2017

கவிதை: பால்மயக்கம் – சரவணன் அபி

விமரிசனம்: சாத்திரியின் “ஆயுத எழுத்து“: ஈழ அரசியல் நாவல்களின் அனுபவப்புலம் -ஜிஃப்ரி ஹாஸன்

மொழிபெயர்ப்பு: அவர்களின் பெயர்களை அவள் திரும்பப் பெறுகிறாள் – அர்சுய்லா லெ ஃக்வின் தமிழில்: ஆகி