மௌனம்

எங்கள் மௌனம் யாருக்கும் கேட்காது; எனினும் பேச்சுரிமை மறுக்கப்பட்ட எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகனின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கும் வகையில், அவரது மௌனத்தில் பதாகையும் பங்கேற்கிறது. ​

​ஓர் அடையாளச் செய்கையாக, வரும் வாரம் பதாகை வராது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.