ரன்னிங் யோகா

running_man

ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு 
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஷூவுக்குள் மணல்
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு 
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஷூவுக்குள் மணல் இருப்பது எனக்கு பிடிக்காது
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு 
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
மணல் மணல் மணல் மணல்
நின்றால் ஷூ அவிழ்த்து உதறி விடலாம்
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு 
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
மணல் இம்சை செய்கிறது
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு 
மணல் மணல் மணல் மணல் மணல்
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
மணல் மணல் மணல் மணல் மணல்
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஒரு ஷூவில் மணல்
வலது கால் ஷூவினுள் மணல்
இடது கால் ஷூவில் இல்லை
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு 
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
மணல் மணல் மணல் மணல்
மனம் முழுக்க மணல்
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு 
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
கல் இடறி விழப்போகிறேன்
விழவில்லை
ஒரு கணம் மனதில் மணல் இல்லை
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு 
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
கட்டை விரல் வலிக்கிறது
மண் நெருடுகிறது
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு 
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
வலி வலி வலி வலி
மணல் மணல் மணல் மணல்
மணல் வலி மணல் வலி
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு 
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடிக்கொண்டிருந்தால் தாகம் எடுக்கும்
மணல் வலி தாகம் மணல் வலி தாகம்
மணல் வலி தாகம் மணல் வலி தாகம்
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு 
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
தாகம் தாகம் தாகம் தாகம் தாகம்
தண்ணீர் கிடைத்தால் தாகம் தீரும்
தண்ணீர் தண்ணீர் தண்ணீர் தண்ணீர் 
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு 
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
தண்ணீர் தண்ணீர் வியர்வை வியர்வை
வியர்வை வியர்வை வியர்வை வியர்வை
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு 
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
தண்ணீர் இருந்தால் குடிக்கலாம்
வியர்வை கழுவலாம்
தண்ணீர் தண்ணீர் வியர்வை வியர்வை
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு 
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடிக்கொண்டேயிருக்கிறேன்
மூச்சிறைக்கிறது 
புஸ் புஸ் புஸ் புஸ்
வலி வலி புஸ் புஸ் புஸ் புஸ்
வலி வலி புஸ் புஸ் புஸ் புஸ்
தண்ணீர் தண்ணீர்
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு 
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடிக்கொண்டேயிருக்கிறேன்
மனதில் மணல்
மனதில் தாகம்
மனதில் வலி
மனதில் களைப்பு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு 
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடிக்கொண்டேயிருக்கிறேன்
மனம் ஓடு 
ஓடு மனம்
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு 
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு
ஓடிக்கொண்டேயிருக்கிறேன்
ஓடிக்கொண்டேயிருக்கிறேன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.