இருந்தாலும்

ந பானுமதி

என்னுடன் இருப்பவர் சிலரே
எப்பொழுதாவது வரும் விருந்து
எந்தன் சமையலறை ஜன்னல்
வழியே வண்ணக் கழுத்துடன் வந்து
போகும் மாடப்புறா இரண்டு

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.