கனக்கும் மாலை

ர ரத்தீஷ்

அமைதியற்ற வெளியில்
தலை தட்டி பிணமாய் நீண்ட சுருளை
கந்தக சுவைகள் மென்று பிரகாசிக்க

அமிழ்த்தப்படும் மூச்சிக்கு கால்கள் ஏதுவாய் சென்று
புகை விசாரித்து புரண்ட ஒலியோடு
அசைவுகள் அதட்டி
அசதியாய் உதிர்ந்தன
தங்கச் சூரியன்
சாம்பல் மாலைகளாய்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.