வான் நெசவு

பானுமதி ந 

மலைத் தொடராய்
சாம்பலிலும்
கரி கறுப்பிலும்
அலைந்த கூட்டம்
அதனூடாக எட்டிப்
பார்த்து தோற்ற கதிர்கள்
பின்னரும் ஆழியும் சங்குமாய்
வானத்தின் நெசவு.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.