ஆடு அறியாதது

நீங்கள் வெறும் ஆடு
சிங்கமோ புலியோ இல்லை
வெறும் ஆடு
கம்பத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கும் ஒரு ஆடு
கயிற்றின் நீளம் வரை போய்வரலாம்
இருந்த இடத்திலேயே குதிக்கலாம்
குரல்வளை நோகக் கூச்சல் போடலாம்
அதற்கு மேல் அனுமதியில்லை
வேறு வாழ்க்கை உமக்கு விதிக்கப்படவில்லை

                                                                         – அதிகாரநந்தி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.