ஹைகேகாணி

 

நம்பி கிருஷ்ணன்

குருதிக் கறைகள்
நதியில்
கரையும் கனவில்
கழிகிறது
ஹைகேகாணிக்களின்
ஆழ்கடல்
அணிவகுப்பு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.