ஒற்றைப் பூ

– ஆதவன் கிருஷ்ணா – 

பெற்றவளின்
கூந்தல் மலர்ச்சரத்திலிருந்து

உதிர்ந்து
நிலத்தில் விழுந்த
சிறிய
ஒற்றைப் பூ…..
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s