ஒற்றைப் பூ

– ஆதவன் கிருஷ்ணா – 

பெற்றவளின்
கூந்தல் மலர்ச்சரத்திலிருந்து

உதிர்ந்து
நிலத்தில் விழுந்த
சிறிய
ஒற்றைப் பூ…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.