கூர்ந்து வாசித்தல்

பெருந்தேவி

சில வண்ணத்திப்பூச்சிகள்
ஹோஸ் பைப்களில்
பூக்களிலிருந்து
தேனைக் குடிக்கின்றன
வண்ணங்களைப் பார்க்கையில்
இதைத்
தவறவிடக்கூடாது

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.