மேலே சில பறவைகள்/ Up above, a few birds

மேலே சில பறவைகள்
– கால சுப்ரமணியன்
 
சூரியன் கூட
மேற்கில் மறைந்தான்.
நேரத்தோடு
கூடு நோக்கி
பறந்து சென்றன நாரைகள்.
கீழே
இன்னும் வேலை முடியாத மனிதர்கள்
அக்கம் பக்கம் பார்த்து
(மேலே பார்க்க அவகாசமற்று)
ஆட்கள்
மிருகங்கள் 
வாகனங்கள் 
இல்லையென்று நிச்சயித்துக் கொண்டு
பாறைகளைப் பிளக்க வெடியை வெடித்தனர்.
 
சப்த அதிர்ச்சியில்
ஒரு கணம்
       அரண்டு
       தயங்கிக்
       குழம்பிச்
        சிதறி
மீண்டும் தன் வழியே வரிசைகொண்டு
சாவகாசமாய்
மிதந்து சென்றன பறவைகள் 

கவிதையின் ஆங்கில வடிவம் (மொழியாக்கம்- நம்பி)

Up above, a few birds 
– translated by Nambi Krishnan
 
Even the sun
has disappeared in the west.
On time
nestwards
the herons fly.
Down below
Day’s toil not finished yet, men
look around 
(No time to look up)
Ensure there are no :
Men
Beasts
Vehicles
Before setting explosives
For splitting the rocks.
Shellshocked
For an instant
             Terrified
             Hesitant
             Confused
             Scattered
Then back on their way, serried
and relaxed
The birds float away.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.