வாசல்படி

காஸ்மிக் தூசி –

அது வாசல்படி அல்ல
பக்கவாட்டில் கிடக்கும் தூண்

ஆம், தூண்தான் அது

***

ஒளிப்பட உதவி – gallivantrix.com

(அருண் கொலாட்கர் எழுதிய The Doorstep என்ற கவிதையின் தமிழாக்கம்)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.