இதயத்துடிப்பு, காலடித்தடம், இயந்திரத் துப்பாக்கி ஒலிப்பான்கள் – தமிழாக்க கவிதை

மூலக்கவிதை- வொலோடிமிர் பிலிக் (Volodymyr Bilyk)

குறிப்பு:
“T” – இயந்திரத் துப்பாக்கி
“.” – காலடித்தடம்
“:” – இதயத்துடிப்பு
“-” – அமைதி

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::TT:::::::TT:::::TTTTTTTT
:::::TTTTTTTT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TTT:::::::TT………………………
……………………………T:::::::::T……………….::::..::::..::::..::::..::::..::::..
::::..::::..::::..::::.T:::::::::T.::::..::::..::::…………………………………………
………….TTTTTTTTTTT………………TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT::::::::::
:::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::TT:::::::TT:
::::TT:::::TT:::::::TT:::::TTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT::::
:TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TTT:::::::TTTT:::::::TT…………
……T:::::::::T……………………………………T:::::::::T……………….::::..::::
..::::.T:::::::::T.::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::.T:::::::::T.::::..::::..::::………..
……..TTTTTTTTTTT……………………………………TTTTTTTTTTT………………TTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::
::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTT
TTT:::::TTTTTTTT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::T
T:::::TT:::::TTT:::::::TTTT:::::::TT………………T:::::::::T…………………………….
……..T:::::::::T……………….::::..::::..::::.T:::::::::T.::::..::::..::::..::::..::::..::
::..::::.T:::::::::T.::::..::::..::::……………….TTTTTTTTTTT…………………………..
……….TTTTTTTTTTT………………TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:::::::::::::
::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::TT:::::::TT::::
:TT:::::TT:::::::TT:::::TTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT
:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TTT:::::::TTTT:::::::TT……………
…T:::::::::T……………………………………T:::::::::T……………….::::..::::..:
:::.T:::::::::T.::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::.T:::::::::T.::::..::::..::::…………..
…..TTTTTTTTTTT……………………………………TTTTTTTTTTT………………TTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT::::::::::::::::::
:::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT::
:::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT::
:::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTT
TTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::T
T:::::TT:::::TT:::::T—————T:::::TT:::::TT:::::TT:::::T-:::::::::::::-T:::::TT:::::TT:::::
TT:::::T—————T:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TTT:::::::TTTT:::::::
TTTT:::::::TTTT:::::::TTT:::::::::T……T:::::::::T……T:::::::::T……T:::::::::T……T::::::
:::T.::::.T:::::::::T.::::.T:::::::::T.::::.T:::::::::T.::::.TTTTTTTTTTT……TTTTTTTTTTT……TTTT
TTTTTTT……TTTTTTTTTTT……TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT::::::
:::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::
::::::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT::::
:TTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTT:::::TT:::::TT:::::T
T:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::T—————T:::::TT:::::TT:::::T
T:::::T-:::::::::::::-T:::::TT:::::TT:::::TT:::::T—————T:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::
TT:::::TT:::::TT:::::TTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTT:::::::::T……T:::::::::T…..
.T:::::::::T……T:::::::::T……T:::::::::T.::::.T:::::::::T.::::.T:::::::::T.::::.T:::::::::T.:
:::.TTTTTTTTTTT……TTTTTTTTTTT……TTTTTTTTTTT……TTTTTTTTTTT……TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:::::::::::::::::::::TT::::::::::
:::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::
::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:
::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTT
TTTTTTTTT:::::TTTTTTTT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT
:::::T—————T:::::TT:::::TT:::::TT:::::T-:::::::::::::-T:::::TT:::::TT:::::TT:::::T——-
——–T:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT
:::::::TTT:::::::::T……T:::::::::T……T:::::::::T……T:::::::::T……T:::::::::T.::::.T::::
:::::T.::::.T:::::::::T.::::.T:::::::::T.::::.TTTTTTTTTTT……TTTTTTTTTTT……TTTTTTTTTTT……TT
TTTTTTTTT……TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::
TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::
TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TTTTTTTT:::::T
TTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT
:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::T—————T:::::TT:::::TT:::::TT:::::T-:::::::
::::::-T:::::TT:::::TT:::::TT:::::T—————T:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::T
T:::::TTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTT:::::::::T……T:::::::::T……T:::::::::T…
…T:::::::::T……T:::::::::T.::::.T:::::::::T.::::.T:::::::::T.::::.T:::::::::T.::::.TTTTTTTTTTT
……TTTTTTTTTTT……TTTTTTTTTTT……TTTTTTTTTTT……TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT::
:::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::
::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT
:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::T
TTTTTTT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:
::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT::
:::TTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TT……………………………………T::::::::
:T………………………………………………………………………………T::::::
:::T………………………………………………………………………………T::::
:::::T………………………………………………………………………………T::
:::::::T…………………………………….::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::.T::::::
:::T.::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::.T::::
:::::T.::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::.T::
:::::::T.::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::.T
:::::::::T.::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::…………………………………….TTTTT
TTTTTT………………………………………………………………………………TTT
TTTTTTTT………………………………………………………………………………T
TTTTTTTTTT……………………………………………………………………………..
.TTTTTTTTTTT……………………………………TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::
::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT::::::::::::
:::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::
::TT:::::TT:::::::TT:::::TTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTT
TTTT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT::::
:TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::
TTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TT……………………………………T:::::::::T.
……………………………………………………………………………..T:::::::::
T………………………………………………………………………………T:::::::
::T………………………………………………………………………………T:::::
::::T…………………………………….::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::.T:::::::::
T.::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::.T:::::::
::T.::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::.T:::::
::::T.::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::.T:::
::::::T.::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::…………………………………….TTTTTTTT
TTT………………………………………………………………………………TTTTTT
TTTTT………………………………………………………………………………TTTT
TTTTTTT………………………………………………………………………………TT
TTTTTTTTT……………………………………TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT::::::::
:::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::
::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::T
T:::::TT:::::::TT:::::TTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTT
T:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT
:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TTT
:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TT……………………………………T:::::::::T….
…………………………………………………………………………..T:::::::::T..
…………………………………………………………………………….T:::::::::T
………………………………………………………………………………T::::::::
:T…………………………………….::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::.T:::::::::T.:
:::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::.T:::::::::T
.::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::.T::::::::
:T.::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::.T::::::
:::T.::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::…………………………………….TTTTTTTTTTT
………………………………………………………………………………TTTTTTTTT
TT………………………………………………………………………………TTTTTTT
TTTT………………………………………………………………………………TTTTT
TTTTTT……………………………………TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::
::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT::::::::::::::::::
:::TT:::::::::::::::::::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT::
:::TT:::::::TT:::::TTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTT::
:::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::
::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TTT:::
::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TT……………………………………T:::::::::T…….
………………………………………………………………………..T:::::::::T…..
………………………………………………………………………….T:::::::::T…
……………………………………………………………………………T:::::::::T.
……………………………………::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::.T:::::::::T.::::
..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::.T:::::::::T.::
::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::.T:::::::::T.
::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::.T:::::::::
T.::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::…………………………………….TTTTTTTTTTT…
……………………………………………………………………………TTTTTTTTTTT.
……………………………………………………………………………..TTTTTTTTTT
T………………………………………………………………………………TTTTTTTT
TTT……………………………………TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT::::::::::::::
:::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::
TT:::::::::::::::::::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::
TT:::::::TT:::::TTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTT:::::
TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::T
T:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TTT::::::
:TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::
::TT:::::::::TT:::::::::TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:::::::::::::::::::::TT::::::::::::::::::::
:TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT::::
:::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::
::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT::::::::::::::::::
:::TT:::::::::::::::::::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT::
:::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT::
:::::TT:::::TTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::
::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT::::
:TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::
TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::T
T:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT
:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT::
:::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::
::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::
::::::TT:::::::::TT:::::::::TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT::
:::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::
::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT::::::::::::::::
:::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT
:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT
:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTT
TTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTT
TTT:::::TTTTTTTT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::T
T:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT
:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:
::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT::
:::TT:::::TTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TT
T:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::T
T:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT……………………………
….::::..::::..::::..::::..::::..::::……………………………….TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:::::::::::::::::::::TT:::::::
::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT::::::::::::::
:::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::
TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TT
TTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT::::
:TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::
TT:::::TT:::::TT:::::TTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::T
T:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:::::::::::::
::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT::::::::::::::::::::
:TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT::::
:::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::
::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::::::::::::::::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT::
:::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TT::
:::TT:::::::TT:::::TT:::::TT:::::::TT:::::TTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTT
TTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTTTTTTTT:::::TTTTTTTT::
:::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::
::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT::::
:TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::
TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TT:::::TTT:::::
::TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTTT:::::::TTT:::::::::TT::::::
:::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT::::::
:::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TT:::::::::TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT……………………………………………
………………….::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::…….
………………………………………………………………………………………
………………………………….::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::..::::.
.::::..::::……………………………………………………………….—————
———————————————-:::::::::::::–:::::::::::::–:::::::::::::–::::::::
:::::————————————————————-.

நன்றி- 3:AM Magazine

15 comments

 1. T எழுத்து தமிழாக்கம் காணவில்லையே. ர – பொருத்தமாக இருந்திருக்கும்?

  1. குறிப்பிட்ட இந்தக் கவிதையில் T என்ற எழுத்து ‘.’, ‘:’, ‘_’ போன்ற நிறுத்தற்குறிகளைப் போலவே ஒரு குறியீடாகச் செயல்படுகிறது என்று நினைக்கிறேன். பொருள் தெரிந்தால் மொழிபெயர்க்கலாம், மொழியற்றவற்றை என்னவென்று மொழிபெயர்க்க?

   T என்பது Y என்றிருந்தால் கவிதையின் பொருள் மாறுமா? அல்லது,கூ என்றிருந்தால்?

   1. T is used as a shape of English alphabet, to represent and symbolize; similarly a Tamil consonant should be done — when adapting it to a different language. How this post is translated to Tamil, when a native speaker, who doesn’t understand English, could not get the letter T ?

    1. இந்தக் கவிதையின் ஆங்கில தலைப்பு- “heartbeat, footclick and machine gun vocalises”

     இதில் வோகலைஸ் என்பதற்கு, ப்ரீ டிக்சனரி என்ற தளத்தில்

     4. Linguistics
     a. To change (a consonant) into a vowel during articulation.
     b. To voice.

     என்று அர்த்தம் போட்டிருக்கிறார்கள்.

     ஆக, இந்தக் கவிதைக்கு நீங்கள்தான் குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்று அர்த்தமாகிறது.

     T என்பது ஆங்கில எழுத்து, அதிலும் குறிப்பாக, அது ஒரு consonant என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள், நியாயம்தான். ஆனால் T என்பதை ஆங்கிலத்துக்கு மட்டுமே உரித்தாய் இல்லாத ஒரு குறியாக இங்கு நான் பார்க்கிறேன்.

     எடுத்துக்காட்டுக்கு, இந்த டிராபிக் சைனை நீங்கள் சாலைகளில் கண்டிருக்கக்கூடும்- http://www.chandigarhtrafficpolice.org/trafficsigns/cautionary_sign/t-intersection_sign.htm

     இது நம் வாசிப்புச் சாத்தியங்களைக் கூட்டுகிறது, அல்லவா? இந்தக் குறியை நாம் ஏன் ஆங்கில எழுத்தாகக் குறுக்கி, நல்ல ஒரு வாசக இடைவெளியை இழக்க வேண்டும்?

 2. Interesting for sure. Random thoughts that came to my head – Gun/Goliyon – eyes, period – time – patham, heart – maanasam, amaithi – peace. Reasons behind great wars and eventual peace constructs -on earth from stone age I guess. I think choice of T was great, for it looks like “pi” when two capital T’s combine! Or may be I am just overthinking!  On second thought tamil “ra” looks interestingly a pi who has a tail, reduces the seriousness! 

  1. முடிவற்ற பையின் ஒரு காலை உடைத்து போலிருக்கிறது என்பது உண்மைதான், இந்த வாசிப்புச் சாத்தியத்தை நான் கவனிக்கவில்லை, முடிவற்ற வன்முறையைச சுட்டுவதாகவும் கொள்ளலாம். உணர்த்தலுக்கு நன்றி.

   நீங்கள் சொல்வது போல் ர வின் வால் தீவிரத்தன்மை சற்றே குறைக்கத்தான் செய்கிறது. ட்ட்ட்டட்ட்ட்டட்ட்ட் என்றிருந்தால் பொருத்தமாக இருக்குமோ- தோட்டாக்கள் புறப்பட்டுப் போவது போலில்லை?

 3. பிறமொழிக் கவிதையின் தமிழாக்கம் என்பதில்தான் எனக்கு நிரடல். இது மூலக்கவிதை – அச்சு அசலாக… அப்படியே. எந்த வித மாற்றமும் இல்லாமல் தரப்பட்டிருக்கிறது. அதில் ஒன்றும் சிக்கல் இல்லை. அப்படியே, அங்கிருந்து கொடுத்துவிட்டு, ‘மொழியாக்கம்’ என்று எப்படி சொல்ல இயலும்? ‘ா’ குறிப்பான் (அதில் முன்னாடி வரும் வளையம் இல்லாமல்) கொடுக்கலாமோ?

  1. இப்படி மடக்கி மடக்கி கேள்வி கேட்டா தொடர்ந்து இலக்கியச் சேவை செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸார் 😦

 4. துணை எழுத்து good option – but like god it cant stand alone for itself, no identity on its own without a life to go before it and stand for it – makes it more interesting! 🙂 உயிர் எழுத்து கூட வராது, மெய் எழுத்து கூட வரும் உயிராய் … அப்படியே தத்துவமா இருக்கு! ஆனா டைப் பண்ண முடியாது இல்லையா? துணை எழுத்து மட்டும் எழுத முடியாதில்லையா? On other things, randomly talking about Nataraja confirmed my initial thought I had on colon option for symbology of maanasam – heart below and heart above … I think it is cool – with one pointing up and another pointing down like a siva pose of nataraja …

  1. அப்படி பாத்தா இயந்திர துப்பாக்கியின் குறியீடாகிய T என்பது சிலுவை போலில்லை? (மதச்சார்பின்மை முக்கியம்ங்க)

   1. ஆ அது உண்மைதான் … மதசார்பின்மை இல்லன்னா பாயிண்டே போயிடும்! மினிமலிசம் தான் இதன் அழகே. எதையும் சாராமல் வார்த்தைகளே இல்லாமல் … அழகான கவிதை.

    1. நிச்சயமா- உண்மையைச் சொன்னா, அதனால்தான் T அப்படியே இருக்கு.

     நன்றிங்க

  1. Sorry about posting a ‘translation’ of your poem without prior permission- to be frank, we weren’t sure we will be allowed to post it.

   Thank you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.