பதாகை சிறுகதைப் போட்டி 2015

shortStoryCompetitionFlier

20.9.2015 அன்று திருத்தப்பட்டது– சிறுகதை போட்டி முடிவுகள் 1.10.2015 அன்று அறிவிக்கப்படும்.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.