அங்கு ஒரு கப்பல்

அனுகிரஹா


சூரிய ராட்டினங்களும்
குட்டி குதிரைகளும்
கட்டிய பலூன்களும்
பறக்க,
இரவில்
ஒளிப்பந்தலென
சலசலக்கும் கடற்கரை.

விளக்கணைந்த வீட்டின்
ரகசிய கதவுகளுடன்
உறங்கும் கடலின்
பெருமூச்சுகளின் மீது
மிதந்து செல்கிறது
அங்கு ஒரு கப்பல்.

ஒளிப்பட உதவி – Adriana Parsons

0 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.