இப்பிணம்

  – ஆதவன் கிருஷ்ணா – 

 

இந்த பிணத்துக்கு
என்னுடைய சொற்கள்
கேட்டிருக்கலாம்

அதனால்
மெல்ல அசைகிறது

இந்த பிணம் நடந்திராத
சாலை
மிருதுவும் ஆபத்துமில்லாதது

இந்த பிணத்தின்
நீலம் பாரித்த முத்தங்கள்
தீராதுயரோடு இன்றும்
தனித்தலைகின்றன

இதோடு
சேர்த்துக் கட்டிய
இரவல் பூமாலை
தன் காதலியின் இருளை
மணக்கச் செய்ய
வாங்கிச் செல்லும் பூத்துண்டைப்
போன்றது

பிணமாவதற்கான
முந்தைய பொழுதுகளில்
தீவிர வெயிலொளி படரும்
பந்தலற்ற
தெருவின் புழுதிக்கு
மணல் ஓவியம் வரைய
கற்றுக் கொடுத்ததாம்
இது

கூடுதலாக
பிணமாவதற்கு சற்று முன்பு
என்னொருவனோடு
அரை கிளாஸ்
மேன்சன் ஹவுஸ்
நீர் கலக்காமல்
பகிர்ந்தருந்திக் கொண்டிருந்தது கூட

அதிலும்
அழுகி
நாற்றம் பீடிக்கும் வரை
அது பிணமென்றே ஒப்புக்கொள்ளப்படவில்லை

000

ஒளிப்பட உதவி – Art Lies

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.