தற்கொலைக் குறிப்பு

நம்பி கிருஷ்ணன்

அமைதியான,
குளிர்ந்த நீரின் முகம்
என்னிடம் கேட்டது
ஒரு முத்தத்தை.

(Suicide’s Notes, என்ற Langston Hughes கவிதையின் தமிழாக்கம்)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.