புன்னகை

– ஸ்ரீதர் நாராயணன்

காப்பிக்கடை ஜன்னல் வழியே
கோப்பையைத் தரும்-
கோடென வரைந்த தாடியுடனான-
இளைஞனின் புன்னகை.

முன்னர் அதே ஜன்னலில்
காப்பி கோப்பையை தந்து கொண்டிருந்த-
நீள தலைமுடியை
தொப்பியினுள் செருகிக் வைத்திருக்கும்-
இளைஞனின் புன்னகையை
நினைவுப்படுத்தியது.

இருவரும் ஒன்றாகவும் இருக்கலாம்.

கவனத்திற்குட்பட்டவைக்கும்
அல்லாதவைக்குமான
ஊசலாட்டத்தினிடையே
அந்தப் புன்னகை மட்டும்
பத்திரமாக இருக்கிறது.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.