லிட்மஸ்

லதா ரகுநாதன்
 
மௌனங்கள் காற்றில் மிதந்து கொண்டிருக்கின்றன,
கண்களுக்குக் குளுமையாய்.
நீலம், சிவக்கிறது.
செங்குருதி கேட்கிறது.
வார்த்தைகளாய் மாறும் மௌனம்
காயப்படுத்துமெனில்,
மௌனங்கள் மௌனமாகவே இருக்கட்டும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.