ஒரு நாள்

ஸ்ரீதர் நாராயணன்

one_day

சுடுசொல் வீசியவர்
கொஞ்சிப் பேசியதும்
சிரிக்கும் குழந்தையின்
ஆசிர்வாதம் போல,

விடுத்த சொல்லும்
அது கொண்டு சேர்த்த பொருளும்
முரணாகி நிற்கும்
அபத்தம் போல,

தாடையில் ஒரு
குமிழ்கம்பி குத்தியிருந்த
தாடி இளைஞனின்
‘நாளை சந்திப்போம்’ என்ற
பிரிவுபசார முகமன் போல

கோலுயர்த்தி நிற்கும்
இரும்புத்தலையரெதிரே
தாள்பணியாது நிற்கும்
கலகக்காரரின் சுயவாதையைப் போல

தீராப்பசியுடன்
தெருவை விழுங்கும்
சக்கரங்களிடையே
ஓடிக் கடக்கும்
அணிற்பிள்ளையைப் போல,

ஒரு நாள் குமிழியிட்டு மறைகிறது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s