கடற்கரை ஓரம்

சிகந்தர்வாசி

முடிவில்லா கடல்

சிறு பகுதியில் சிவப்பு நிறம்

தங்கக் கரங்கள் கொண்டழைக்கும் கடல் நுரை

ஓயாத உரையாடல்

எல்லையற்ற கடலையும் வானையும்
அளக்கப் பறக்கும் சிறு பறவை

என் அருகே யாரோ
விட்டுச் சென்ற கால் தடங்கள்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.