விளி

இந்தப் பயணம் இன்னும்
எவ்வளவு காலம்
எவ்வளவு தூரம்

இதோ வந்துவிட்டது வெளிச்சம்
இதோ வந்துவிட்டது முடிவு

எல்லாம் தற்காலிக வெளிச்சக் கீற்றுகள்
எல்லாம் தற்காலிக நிறுத்தங்கள்

நிரந்தர முடிவொன்று வரும்போது
’ஐயோ!’ என்று விளிக்காத
உறுதிக்குத்தானா இத்தனை பாடு

– அதிகாரநந்தி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.