குரல் – 2

பொழுது நகராத மதிய வேளை
தண்ணீர் குழாயின்மீது காகம்
தூரத்து தெருவில் ஒரு நாய்
தலைக்கு மேலே மின்விசிறி
எதை கேட்டு மலைத்து நிற்கிறது
மதிலின் மீது இருக்கும் பூனை!

மற்றுமொரு குரல் – அதிகாரநந்தி

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.