தமிழாக்கம் – ஜெயந்தா மகாபாத்ராவின் கவிதை- “எனக்கே தெரியாமல் உன் வாழ்க்கையை வீணாக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன்” – நகுல்வசன்

நகுல்வசன்

இரவு பகலாக
மழை.

வீடு போய்ச் சேரமுடியாது
நிச்சயமாக.

ஏதோ நடக்கப்போகிறதென்று
தெரிகிறது .

ஒன்றுமில்லை, தரையில் ஊர்ந்து வரும்
இந்தக் குளிர்தான்.

௦௦௦

ஆங்கிலத்தில் – “I did not know I was ruining your life”, Jayanta Mahapatra

 

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.