நம்புங்கள்

– ஸ்ரீதர் நாராயணன்

dad_daughter

வருங்காலத்தின் அத்தனை அநிச்சயங்களையும்
அச்சுறுத்தும்வகையில் உருவகப்படுத்தி
அவளுக்கு பொறுப்புணர்ச்சி உண்டாக்கவும்,

அடுத்து வரும் வகுப்புகளில்
கவனமாக
dஐ d போலவும் Yயை y போலவும்
மாற்றாமல் எழுத வேண்டும் எனவும்,

கண்டிப்பான சுடுசொற்களை வீசி
அவளுக்கான முன்னேற்றத்தை
வழிப்படுத்தத்தான் எண்ணியிருக்கிறேன்.

இப்படி,
கிளிப்பிள்ளைப் போல
அவள் சொல்லும் சொற்களின்
வேடிக்கையை கேட்டு
திரும்பத் திரும்பத் சொல்லி
கெக்கெலித்து பூரிப்பதற்காக இல்லை.

 

Picture courtesy: Ashok’s blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.