இயற்கை அழைக்கிறது

எஸ் வீ. ராஜன்.

அலங்கரித்து
வண்டீர்க்கத்
தயாராய் நின்ற
பூச்செடிக்கு
பனிமுத்தமிட்டுச்
செல்லும்
ஐப்பசி
அதிகாலை.

இளம்சிவப்புச்
சூரிய வட்டத்தின்
குறுக்காக
நிழல்கோடிட்டபடி
கடந்து செல்லும்
அழகைக்கவனியெனும்
பறவைக்கூட்டபவனி.

குளக்கன்னத்தில்
குழிவிழக்
குதித்துக்களிக்கும்
தவளைக்கு
பயந்தார்ப்போல
தாமரையிலைமேல்
தவ்வியேறும்
நீர்த்திவலை.

இதையெல்லாம்
பார்ப்பதற்கே
சீக்கிரம்
எழுப்பிவிட்டதாய்
சொல்லத்தெரியாத
என்
இயற்கை அழைப்பு.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s