நம்பிக்கை

dawn

நம்பிக்கை: இருளிலிருந்து ஒளியை நோக்கி உயர்ந்து செல்லும் பாதை

நண்பர்களுக்கு பதாகையின் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்.

ஒளிப்படம் – விக்டர் லிங்கன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.