காமத்துப்பூ

ஆகி

மேற்கின்
வெண்கற்பிதம்
கப்பலேறி வந்து
கிழக்கின் கருங்கற்பிதத்தின்
மேல் படர்ந்து, முன்னும் பின்னும்
நிகழ்ந்த ஊடுருவலின் அரைகுறை ஊடுருவலில்
ரத்தங்கசிந்து, இனிமை கசந்து
மென்மொட்டுகள் மலர்ந்து
மெட்டிற்கிணங்காது
சாம்பற்பூக்கள்
அசைந்தன

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.