வேடிக்க – ஆகி

ஆகி

வால இருல
என்னலன்னா மர்கா
தூரப்போலம்பான்
என்னளான்னா கிருப
பிடரிக்குப் பின்னால
வெறிச்சுப் பாப்பா
இன்னைக்குன்னு
அரசமரத்துல
ஏறுன கிருப
கொஞ்ச நேரமா
கண்ணுல படலப்பு
மரமெல்லாம்
வெள்ளையடிச்சாப்ல
நாத்தமா ஒரே
நீர்க்காக்காவா
செவுட்ல அடிச்சாப்ல
பயங்கரச் சத்தம்
நீர்க்காக்கால்லாம்
மரமதிரச் சடசடன்னு
செதறி மறையுது
மொகரைல அறைஞ்சாப்ல
பயங்கர வெளிச்சம்
கிருப அப்பவும்
கண்ணுல படலப்பு
ஊரயே அடுப்புலத்
தூக்கி வச்சிருக்கு
அவிய பாவத்த
புண்ணியமா
சேத்து வச்சு
மருந்தாச் சுத்தி
பண்டியலுக்கு
கலர்கலரா வெடியா
வெடிச்சித் தள்ளுராவ
சுள்ளுன்னு சுட்டெரிக்கிறப்ப
எங்கயாச்சு நீர்க்காக்கா
கூடு கட்டுமாப்பு
இப்பல்லாம் மர்கா
வாப்பு இருப்பு
என்னப்புன்னாலும்
தூரப்போலங்கான்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.