குழந்தை – பூராம் கவிதை

பூராம்

குழந்தை
கொடுத்த முத்தத்தில்
ஓடிப் போன காமத்தைக்
காலம் மூன்று திசை நான்கு
எல்லையில்லா மனவெளியில்
தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.