பொருள்மயக்கம்

கமல தேவி 

மலர்முகை தீண்டும் தென்றல்
கருமுகில் தீண்டும் காற்று
மென்தளிர்சுருள் தீண்டும் மழைத்துளி
கைகால் முளைத்த கரு சிசுதீண்டும் முதல் உந்தல்
கருவறை தெய்வத்தைத் தீண்டும் சிறுமலரின்
மென்தொடுகை…
அது அப்படியே
அப்பொருளிலேயே இருக்கட்டும்…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.