மார்ச் 1979லிருந்து – டொமஸ் ட்ரான்ஸ்ட்ரமர்

– டொமஸ் ட்ரான்ஸ்ட்ரமர் – 

சொல் கொண்டு வருபவர்களில் களைத்து,
சொற்கள், ஆனால் மொழியில்லை,
பனி படர்ந்த தீவுக்குச் சென்றேன்.
சொல்லில்லாதது காடு.
எழுதப்படாத பக்கங்கள் எல்லா திசைகளிலும் விரிகின்றன.
பனியில் ஒரு செஞ்சிறுமானின் குளம்புத் தடத்தைக் காண்கிறேன்.
மொழி, ஆனால் சொற்களில்லை.

 

(This is an unauthorised translation of the poem, From March ’79, originally written in Swedish by Tomas Transtomer, and translated into English by John F. Deane. This Tamil translation is intended for educational, non-commercial display at this particular webpage only)

ஒளிப்பட உதவி – Wikipedia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.