மிகை உறக்கம் நல்லதற்கில்லை – ஜான் ஆஷ்பெரி (தமிழாக்க கவிதை)

நிரந்தரமாய் இருமல் எனக்கு இருந்ததில்லை.
பூனைகள் என் மீது உமிழ்நீர் சுரந்தபடி இருந்ததில்லை.
கண்காணிக்கப்படும் மாற்றம் உன் காதுகளுக்குக் கேட்காது.
உன் வாழ்வில் மட்டும்தான் நீ பங்கேற்க இயலும்-

mutatis mutandis-

இறுதியில் தவறாகவே புரிந்து கொள்கிறார்கள்.

Too Much Sleep is Bad, John Ashbery, Poetry Magazine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.