ஊடல் – டபிள்யூ. எஸ். மெர்வின்

டபிள்யூ. எஸ். மெர்வின் 

நீ இல்லாமை என்னைத் துளைத்துச் சென்றிருக்கிறது,
நூலொன்று ஊசியைத் துளைத்துச் செல்வது போல்.
நான் எது செய்தாலும் அதன் வண்ணம் கோர்த்திருக்கிறது.

oOo

(This is an unauthorised translation of the poem, ‘Separation,’ originally written in English by W.S. Merwin. The Tamil translation is intended for educational, non-commercial display at this particular webpage only)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.