தேநீர் நிலையம்

காஸ்மிக் தூசி

photo

தேநீர் நிலையத்தின்
இளம் புதுமாணவன்
பூண்டுள்ளான்
பேசா உறுதிமொழி.

கேள்வி கேட்டால்
பேய் ஓட்டுகிறான்

பாத்திரத்து நீரை
முகத்தில் தெளித்து.

பின் கழுவும் தொட்டியில்
புனிதப்பாத்திரங்களை கழுவும்
திருப்பணிக்கு திரும்புகிறான்

கோப்பை தட்டுக்களை கழுவுதல்
இவற்றுடன் தொடர்புடைய
இன்னபிற சடங்குகளை
தொடர்ந்தபடி

000

அருண் கொலாட்கரின் The Tea Shop என்ற கவிதை மொழிபெயர்ப்பு

ஒளிப்பட உதவி – tribuneindia.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.